logo
หน้าแรก        ประวัติหน่วย      เกียรติประวัติ       ผู้บังคับบัญชา        อดีตผู้บังคับบัญชา       ติดต่อเรา
       
 

* * * * * เกียรติประวัติกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์   * * * * *

วิดีทัศน์ประวัติหน่วย

 

บก

เกียรติประวัติหน่วย

การปฏิบัติราชการที่สนองพระเดชพระคุณในการระงับเหตุและทำสงครามต่างๆ ดังนี้ 
ปีจอ พ.ศ.๒๔๒๗ ไปราชการทัพฮ่อ ณ ทุ่งเชียงคำ มณฑลลาวพวน (พระอมรวิไสสรเดช)เป็นผู้บังคับการ ซึ่งในปีนี้ได้มีพวกจีนตั้งซ่องกระทำการละเมิดกฎหมาย ณ แขวงราชบุรี ด้วย ก็ได้จัดทหารปืนใหญ่ขึ้นไประงับเหตุ และ.- ปี พ.ศ.๒๔๓๑ ไปรักษาการณ์อยู่กับพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤติธาดา ร้อยเอก ขุนชิตร์สรกาน เป็นผู้บังคับกอง ปี พ.ศ.๒๔๓๖ ไปราชการทัพหัวเมืองลาวกาว แขวงนครจำปาศักดิ์ (ร้อยโท ทูบ เป็นผู้บังคับกอง ) ซึ่งในปีเดียวกันนี้ ได้มีอั้งยี่จีนตั้งซ่องต้มเหล้าเถื่อน และกระด้างกระเดื่องด้วย จึงต้องจัดกองทหารปืนใหญ่ไประงับเหตุทั้งสองตำบล คือ แขวงเมืองนครไชยศรี และ แขวงเมืองราชบุรี ( ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ชาย) เป็นผู้บังคับกอง


ปี พ.ศ.๒๔๔๔ ทำการปราบกบฏผีบุญบ้า ที่อุบลราชธานี


ปี พ.ศ.๒๔๔๔ ได้ปราบกบฏเงี้ยว ที่ลำปางและแพร่


ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ตามข่าววิทยุ ผบ.ทบ.ลับมาก ที่ กห ๐๓๔๕(๓๐๕) / ๑๖๐๑ ลง ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ และตามคำสั่ง ทภ.๑ ลับ ที่ ๕๔/๒๕๒๒ ลง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ให้หน่วย ป.๑ รอ.และ นขต.ป.๑ รอ. ออกปฏิบัติราชการสนาม ตามแผนป้องกันประเทศด้านกัมพูชา ตามแผนยุทธการบูรพาของ ทภ.๑ ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร, อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยขึ้นสมทบ และเพิ่มเติมกำลังให้กับหน่วย ป.พล.๒ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่ช่วยโดยตรง ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ตามคำสั่ง ทภ.๑ ลับมาก - ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๓๒/(ยก.)/๔๓๖ ลง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ให้ ป.๑ รอ.และ นขต.ป.๑ รอ.ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามชายแดนไทย/กัมพูชา ตามแผนยุทธการบูรพาของ ทภ.๑ ต่อไปอีก โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรง โดยรับหน้าที่จาก ป.พล.๒ (ป.๒ ปัจจุบัน) โดยมีหน่วย ป.พัน.๒, ป.พัน.๒๑ รอ. และป.พัน.๒๐๑ ขึ้นสมทบและเพิ่มเติมกำลังยิง และ ปตอ.พัน.๑ รอ.เป็นหน่วยป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยต่าง ๆ ใน พล.๑ รอ. ปี ๒๕๒๔ ใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ หน่วยต่าง ๆ ตามคำสั่ง ทภ.๑ ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๓๒(๐๑)/๔๓๖ ลง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ได้เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี และเข้าที่ตั้งปกติ แต่คงทิ้งหน่วย ป.พัน.๓๑, ป.๑ รอ. ให้ปฏิบัติภารกิจต่อ ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๔๒๕/๒๕๒๔ ลง ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เรื่อง ให้ ป.พัน.๓๑ ป.๑ รอ. เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรง พล.๙ 
ปี ๒๕๒๕ ตามคำสั่ง อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกข้อความ ศปก.ทบ.ที่ กห ๐๓๔๕(๓๐๔)/๓๓๘๙ ลง ๒๕ กันยายน ๒๕๒๕ เรื่อง กองทัพภาคที่ ๑ ขออนุมัติเพิ่มเติมกำลังในภารกิจป้องกันประเทศ ตามแผนยุทธการ " ภูวนาถ " ตามข้อเสนอ ให้ ทภ.๑ จัดกำลัง ร.๒ รอ.และ ๑ ร้อย.ป. ของ ป.พัน.๓๑ ป.๑ รอ.เข้าปฏิบัติการป้องกันประเทศ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ 
ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗ จัด ป.สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ปี ๒๗ ให้ ป.๑ รอ.และ นขต.ป.๑ รอ. ปฏิบัติราชการสนาม ตามแผนป้องกันประเทศด้านกัมพูชา ปี ๒๗ ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร,อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๖) ตามบันทึกข้อความ ศปก.ทบ.ลับมาก -ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๔๕(๓๐๕)/๒๐๔๐ ลง ๘ ส.ค.๒๖ และคำสั่ง ทภ.๑ ลับ ที่ ๓๔๕/๒๖ ลง ๒๐ ก.ย.๒๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรง สนับสนุนหน่วยกำลังรบต่าง ๆ ของกองกำลังบูรพา และรับหน้าที่จาก ป.๙ มีหน่วย ป.พัน.๑๐๙ และ ป.พัน.๗๑๑ ขึ้นสมทบและเพิ่มเติมกำลังยิง ประกอบกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจ สิ่งที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วยคือ การที่ ร้อยโทสมเด็จพระน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เข้ารับราชการใน กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ และทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ในปี พ.ศ.๒๔๕๙

 

 

 
 
 
Today's Best Online Deals.
Ads By Sense1
Ads By Sense1