logo
หน้าแรก        ประวัติหน่วย      เกียรติประวัติ       ผู้บังคับบัญชา        อดีตผู้บังคับบัญชา       ติดต่อเรา
       
 

* * * * * ประวัติกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์   * * * * *

บก

วันสถาปนาหน่วย

: วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                  ในปี พ.ศ.๒๓๙๕ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมทหารจาก
กองทหารรักษาพระองค์ปืนลายหอกเดิม จัดเป็นกองรักษาพระองค์อย่างยุโรปและโปรดเกล้าฯให้ตั้งกองปืน
ใหญ่อาสาญวนขึ้นใหม่โดยเพื่อทดแทนกองอาสาญวน เดิมที่โอนไปขึ้นกับวังหน้าทหารทั้งสองกองนี้มีข้าหลวงเดิม
ซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นผู้บังคับบัญชา คือ พระยาบุรุษรัตนาราชวัลลภ (เพ็ง เพ็ญสกุล) และพระยาพิชัย(คิด)
ในปีเดียวกันนี้เองได้ทรงโปรดให้ตั้งกองทหารหน้า (ร.๒๑ พัน. ๒ รอ. ในปัจจุบัน) ขึ้นก่อนหน่วยอื่น เพื่อไปปฏิบัติราชการพิเศษในการปราบ ปรามโจรผู้ร้ายตามหัวเมือง และเข้าขบวนในการตามเสด็จด้วย

- ในปี พ.ศ.๒๓๙๗ ได้จัดตั้งกองทหารขึ้นหน่วยหนึ่งคือ กรมทหารล้อมวัง (ต้นกำเนิดของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์) ซึ่งได้รวบรวมกำลังพลจากทหารที่ได้รับการฝึกแบบฝรั่งเป็นอย่างดีแล้ว และทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส เป็นผู้บังคับบัญชา
- พ.ศ.๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.พระยาสีหราชเดโชไชย ซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นนายพันตรี พระอมร วิไสสรเดช (โต บุนนาค)เป็นผู้บังคับการทหารปืนใหญ่จนถึงปี พ.ศ.๒๔๔๔
(จัดกองทหารปืนใหญ่ตามแบบอังกฤษ อัตราเป็นแบบแบตเตอรี่)
- พ.ศ.๒๔๕๐ ได้มีการแยกทหารปืนใหญ่พร้อมกับการจัดตั้งกรมทหารขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งหน่วยทหารเรียกว่า "กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑"ขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยแรกที่กำหนดหมายเลขและต่อมาในปีเดียวกัน
ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยรักษาพระองค์ ตามหนังสือศาลายุทธนาธิการ เรื่อง ขนานนามกองทหารที่ ๒๖๓/๑๘๐๖๘ ลง ๖ ก.พ.๒๔๕๐ ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ตลอดมา

ปืนพระสุบินบรรดาล เป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กที่บรรจุดินปืนแล้วสามารถยิงติดต่อกันได้ ในเวลาอัน รวดเร็ว
โดย รัชการที่ ๔ ทรงออกแบบ และสร้างขึ้นตามพระสุบิน(ฝัน) จึงเรียกว่า"ปืนพระสุบินบันดาล"
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย
ในกิจการทหารปืนใหญ่อย่างมาก

- พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีการปรับปรุงกองทัพบกขึ้นใหม่ซึ่งครั้งนั้น กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้ยุบและแปรสภาพ
เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศายานที่ ๑ กับได้รับโอน ป.พัน.๓
(ต่อมา ป.๑ พัน.๒ และป.พัน.๑๑ รอ. ในที่สุด)มาขึ้นการบังคับบัญชาด้วยเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการได้ปรับปรุงกิจการปืนใหญ่ใหม่ซึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้รับการช่วยเหลือ
ทางราชการจากสหรัฐอเมริกา กิจการทหารปืนใหญ่จึงได้รับการปรับปรุงตามคำสั่ง กห.พิเศษที่ ๑๗/๔๐๕๖
ลง ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๗ เรื่องอัตรากรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กับให้ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับทหารปืนใหญ่ของ กองพลที่ ๑ ด้วย พร้อมกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วย
ทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เช่นเดิม รวมทั้งหน่วยขึ้นตรงในบังคับบัญชา ที่ยังมิเคยได้รับการ
สถาปนามาก่อนด้วย คือ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๐/๑๘๔๐๑ ลง ๑ ก.ย.๒๔๙๘)
- ปัจจุบัน กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔ ถนนประดิพัทธ์
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกันกับ
กองบังคับการกรม ส่วน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (ป.พัน.๑๑ รอ.) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าแค
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เครื่องแบบเต็มยศชุดรักษาพระองค์

 

 
 
 
Today's Best Online Deals.
Ads By Sense1
Ads By Sense1