1
เวลาปัจจุบัน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Web Counters
หนังสือพิมพ์ออนไลน์


   
ดูทีวีออนไลน์
   
ออนไลน์
 

 


27th Apil 2016

Readmore


12th Apil 2016

Readmore


22th March 2017

Readmore


17th March 2017

Readmore


14th March 2017

Readmore


1th March 2017

Readmore


17th November 2016

Readmore


16th November 2016

Readmore

Total 8 Record : 1 Page : 1

Read All Click  « Back

  

 

-- ป่าไม้ให้คุณค่า สัตว์ป่าให้คุณคน --
--- สังคมไทย ต้องไม่มีที่ว่างสำหรับยาเสพติด---
--- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องยืนหยัดคู่ชาติไทย---
---ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยสายใจความอบอุ่นในครอบครัว---
---ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประเทศชาติเป็นสุข ---
--- ร่วมใจสามัคคี เพื่อในหลวงของเรา ---
--- โลกจะสวยถ้าเราช่วยกันดูแล ---
--- อย่าคะนองลองยาเสพติด พลาดเพียงนิด ชีวิตพังทลาย ---
--- ผลาญป่าไม้กลายเป็นป่าหญ้า เหมือนเรียมป่าช้า ไว้คอยลูกหลานท่าน ---
--- ดินขาดป่า ฟ้าขาดฝน คนขาดใจ ---
--- ยาเสพติดคือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย ---
--- ไม้มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย ---
--- รักลูกรักป่า รักชีวาปลูกต้นไม้ ---
--- เลิกสูบ เลิกเสพ ในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า ---
--- รักษาป่าไว้ เมืองไทยร่วมเย็น ---

_______________________________________________________________________

-ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นไทยไว้ได้
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
-คนไทยคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนา และประกอบกิจได้อย่างเสรี
-การมีส่วนร่วมของประชาชน คือปัจจัยส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
-มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุการณ์รุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน
-ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการเข้ม ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ไว้พร้อมแล้ว
-สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน
-รวมพลังประชาไทย เพื่อภัยยาเสพติด
-อากาศไร้พิษ ชีวิตรื่นรมย์ ป่าไม่อุดม ฝนพรมทั่วไทย
-ป่าไม้ให้คุณค่า สัตย์ป่าให้คุณคน รักษาอย่าฆ่าโค่น ประโยชน์ล้นทรัพยากร
-ป่าสิ้นสัตว์สูญ ป่าเพิ่มพูนสัตว์เพิ่มพันธ์
-คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน
-ใต้เบื้องยุคลบาท อย่างวิวาทให้สรรหา ร่วมใจร่วมพัฒนา อย่าร้างลาความสามัคคี


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 

 


 

logo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมือง
มีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครอง
บ้านเมืองและคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
"..พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ..."

@ "กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และ
ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฏหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์
และกลายเป็นภัยต่อประชาชน" ...พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.."

@ การดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หลักใน
การปฏิบัติงาน โดยมีทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

@ การทำงานของทหารให้การสนับสนุน ศอ.รส. ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่
สำคัญของทางราชการ

@ ขอให้ประชนชนทุกคนปลอดภัย และร่วมกันหาทางออกให้แก่ประเทศโดยสงบสันติ

@ ความสงบเรียบร้อยของประเทศจะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ
อยู่ภัยใต้กรอบกฏหมาย

@ ขอเรียบร้องให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและหันมาพุดคุยกันอย่างสันติวิธี

@ อยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เป็นที่พอใจของทุกคน ทุกฝ่าย
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคต

@ การเกิดความเกลียดชังกันอย่างรุนแรงของประชาชนแต่ละฝ่าย
จะทำให้แก้ไขเหตุการณ์กระทำได้บากลำบากมากยิ่งขึ้น

@ อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันหาทางออกให้กับชาติบ้านเมือง

@ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีสติ การที่จะคิดหรือเชื่ออย่างใด
ขอให้มีเหตุผล และตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อน

@ ขอให้ทุกส่วน อย่าได้วิพากษ์วิารณ์หรือเสนิความคิดเห็นใดๆ ในลักษณะเชื่อมโยงสถาบัน
เข้ากับเหตุการณ์ทางการเมืองในทุกๆเรื่องเพื่อมิให้เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นพสกนิกรที่รักแลัเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแท้จริง

@ ความสามัคคีของคนในชาติคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึง
เพื่อให้ประเทศชาติกลับมาสงบเรียบร้อยโดยเร็ว

@ปัญหาในประเทศครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
หากคนไทยแก้ไขปัญหาด้วยการตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย
จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดจึงขออย่าลืมว่า...ทุกคนคือ
คนไทยด้วยกันถึงแม้ว่า...จะมีการเกลียดชังคนใดคนหนึ่งก็ตาม

@ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดใน "สังคม" มิใช่ คนทำชั่วมากขึ้น มิใช่คนทำดีน้อยลง
แต่อยู่ที่คนเราแยกแยะไม่ได้ว่า "อะไรชั่ว อะไรดี"

@ คำว่า"คนไทยต้องช่วยกันปกป้องในหลวงและสถาบัน"
ควรที่จะอยู่ในจิตสำนึกและสายเลือดของคนไทยทุกคนอยู่แล้ว

@ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผอ.รมน. มีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชน
และกำลังพลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยในห้วงที่ผ่านมา
ได้มีการประสานงานกับ กอ.รมน.ภาค.๔ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสั่งการให้กำลังพล
เพื่อความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

webboard
การใช้งาน : พิมพ์ชื่อ และข้อความ เสร็จแล้ว กด Enter หรือ Go
ห้าม การใช้ข้อความหยาบคาย ดูหมิ่น หรือการกระทำอันเป็นการละเมิด ชาติ ศาสน์ กษัตริย์